ยินดีต้อนรับเข้าสู่...บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง "แผนที่และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
   
หน้าหลัก กระดานข่าว กระดานสนทนา เว็บลิงค์ เกี่ยวกับผู้สอน แหล่งอ้างอิง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 1
แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 2
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  Remote Sensing Remote Sensing
  ระบบ GPS ระบบ GPS
  ระบบ GIS ระบบ GIS
     ความหมายและหลักการ
     องค์ประกอบของระบบ
     การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ
     ประโยชน์ของ GIS
     ดูภาพถ่ายโลกในเวลากลางคืน
     ดูภาพถ่ายโลกจากยานอวกาศ
     ใบความรู้
     แบบฝึกหัด
แบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบหลังเรียน
ผลงานนักเรียน ผลงานนักเรียน

ประโยชน์ของ GIS3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การแพร่กระจายของฝุ่นและก๊าซ การกำหนดจุดเก็บตัวอย่างจาก โรงงาน การป้องกันความเสียหายของโบราณสถานหรือสถานที่ท่องเที่ยว การป้องกันไฟไหม้ป่า เป็นต้น

4. ด้านสังคม เช่น ความหนาแน่นของประชากร เพศ อายุ การศึกษา แรงงาน ตำแหน่งของโรงเรียนและการเดินทางของนักเรียน เป็นต้น

5. ด้านเศรษฐกิจ เช่น รายได้ของประชากรของหมู่บ้าน ตำบล สินค้าหลัก ตำแหน่งที่ตั้งของโรงงานประเภทต่างๆ เป็นต้น

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

  หน้าก่อนหน้าก่อน
หน้าก่อน
 e-mail: kru_aoy2502@hotmail.com