ยินดีต้อนรับเข้าสู่...บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง "แผนที่และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
   
หน้าหลัก กระดานข่าว กระดานสนทนา เว็บลิงค์ เกี่ยวกับผู้สอน แหล่งอ้างอิง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 1
แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 2
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  Remote Sensing Remote Sensing
  ระบบ GPS ระบบ GPS
  ระบบ GIS ระบบ GIS
     ความหมายและหลักการ
     องค์ประกอบของระบบ
     การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ
     ประโยชน์ของ GIS
     ดูภาพถ่ายโลกในเวลากลางคืน
     ดูภาพถ่ายโลกจากยานอวกาศ
     ใบความรู้
     แบบฝึกทักษะ
แบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบหลังเรียน
ผลงานนักเรียน ผลงานนักเรียน

ประโยชน์ของ GIS


ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดเก็บระบบข้อมูลซึ่งมีอยู่มากมายในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ทำให้ในปัจจุบันได้มีการนำ GIS มาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
การใช้งานระบบสารสนเทศจะมีประโยชน์มากในการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ ถ้ารู้จักการใช้งาน การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะต้องมีเป้าหมายชัดเจน รู้จักคัดเลือกข้อมูลมาวิเคราะห์ การใช้งานจะต้องวางแผนงานในการกำหนดคุณภาพ มาตราส่วนของข้อมูลและที่สำคัญคือ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา การบูรณาการข้อมูลหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน และสามารถสร้างแบบจำลองทดสอบเปรียบเทียบข้อมูลก่อนที่มีการลงมือปฏิบัติจริง การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่สำคัญได้แก่

1. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การกำหนดพื้นที่ป่าไม้ แหล่งน้ำ ทั้งบนผิวดินและใต้ดิน ธรณีวิทยาหินและแร่ ชายฝั่งทะเลและภูมิอากาศ

2. ด้านการจัดการทรัพยากรเกษตร เช่น การแบ่งชั้นคุณภาพพื้นที่เกษตร ดินเค็มและดินปัญหาอื่น ความเหมาะสมของพืชในแต่ละพื้นที่ การจัดระบบน้ำชลประทาน การจัดการด้านธาตุอาหารพืช

   หน้าต่อไปหน้าต่อไป  
หน้าต่อไป

e-mail: kru_aoy2502@hotmail.com