ยินดีต้อนรับเข้าสู่...บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง "แผนที่และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
   
หน้าหลัก กระดานข่าว กระดานสนทนา เว็บลิงค์ เกี่ยวกับผู้สอน แหล่งอ้างอิง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 1
แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 2
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  Remote Sensing Remote Sensing
  ระบบ GPS ระบบ GPS
     องค์ประกอบของระบบ
     หลักการทำงานของระบบ
     ประเภทของเครื่องรับ GPS
     ประโยชน์ที่ได้จาก GPS
  ระบบ GIS ระบบ GIS
แบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบหลังเรียน
ผลงานนักเรียน ผลงานนักเรียน

ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกDownload PowerPoint
(Global Positioning System: GPS)


ความหมาย

  • GPS เป็นระบบดาวเทียมที่ออกแบบและจัดสร้างโดยกองทัพสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ในการนำหน (Navigation)
  • GPS เป็นเครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์บนพื้นผิวโลกโดยอาศัยสัญญาณอ้างอิงจากระบบดาวเทียม ทำหน้าที่ส่งสัญญาณจีพีเอสโดยเฉพาะ มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “เครื่องมือหาพิกัดด้วยดาวเทียม”
  • GPS เป็นเครื่องมือสมัยใหม่ที่มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่สามารถพกพาติดตัวได้ โดยสามารถใช้กำหนดพิกัดของผิวโลกได้อย่างแม่นยำ ค่าที่อ่านได้จะเป็นค่าละติจูดและลองจิจูด หรือ ค่ายูทีเอ็ม (Universal Transverse Mercator: UTM)