lady_news_anchor_md_wht.gifgman01.gifแบบฝึกหัดทักษะเรื่องแผนที่

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. จำแนกประเภทชนิดของแผนที่ได้ 2. บอกองค์ประกอบสำคัญในแผนที่ได้

  

คำชี้แจง การคิดคะแนนโปรแกรมจะคำนวณเป็นค่าร้อยละ ของจำนวนข้อทั้งหมด และบอกจำนวนข้อที่นักเรียนตอบถูกในครั้งแรกทั้งหมด