ยินดีต้อนรับเข้าสู่...บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง "แผนที่และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
   
หน้าหลัก กระดานข่าว กระดานสนทนา Web Link เกี่ยวกับผู้สอน แหล่งอ้างอิง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 1
แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 2
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
แบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบหลังเรียน
ผลงานนักเรียน ผลงานนักเรียนแหล่งอ้างอิง

1. ทวี ทองสว่าง รศ. และ กนิษฐา ทยานุกูล (2537) คู่มือสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ม.4-5-6
ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด.
2. ธวัช บุรีรักษ์ ดร. (ม.ป.ป.) การแปลความหมายในแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ สำนักพิมพ์อักษรวัฒนา พระนคร.
3. บุญนะ แดงเหลือบ, เสรณีย์ แก้วสกุล, นิวัตร ตันไพศาล, วิไล ทรงโฉม และ ศิริวรรณ ตันเสถียร (2537) คู่มือเตรียมสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.5 กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด
4. ศูนย์รีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2544 เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://www.rs.psu.ac.th/
5. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (2547) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สยามเอ็มแอนด์บี พับลิชชิ่ง จำกัด.
6. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (2547) ความรู้พื้นฐานสำหรับเยาวชน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ.
7. สุรชัย รัตนเสริมพงศ์ (2536) หลักการเบื้องต้นของการสำรวจข้อมูลระยะไกล การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร
8. เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (23-31 สิงหาคม 2543) เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา, 84 หน้า
9. http://th.wikipedia.org


e-mail: kru_aoy2502@hotmail.com