ยินดีต้อนรับเข้าสู่...บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง "แผนที่และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
   
หน้าหลัก กระดานข่าว กระดานสนทนา เว็บลิงค์ เกี่ยวกับผู้สอน แหล่งอ้างอิง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 1
แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 2
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
   Remote Sensing
     ความหมาย
     องค์ประกอบ
     หลักการ
     การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม
     ประเภทของดาวเทียม
     ใบความรู้
  ระบบ GPS ระบบ GPS
  ระบบ GIS ระบบ GIS
แบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบหลังเรียน
ผลงานนักเรียน ผลงานนักเรียน

หลักการสำรวจข้อมูลระยะไกล


การสำรวจจากระยะไกล ( remote sensing ) เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงหนึ่ง ที่ใช้ในการ บ่งบอก จำแนก หรือ วิเคราะห์คุณลักษณะของวัตถุต่าง ๆ โดยปราศจากการสัมผัสโดยตรง
remote sensing เป็นศัพท์เทคนิค ที่ใช้เป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2503 ซึ่งมีความหมายรวมถึง การทำแผนที่ การแปลภาพถ่าย ธรณีวิทยาเชิงภาพถ่าย ฯลฯ
การใช้คำรีโมตเซนซิงเริ่มแพร่หลายนับตั้งแต่ได้มีการส่งดาวเทียม LANDSAT-1 ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกขึ้นในปี พ.ศ.2515 พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่สะท้อน หรือแผ่ออกจากวัตถุ เป็นต้นกำเนิดของข้อมูลที่สำรวจจากระยะไกล
นอกจากนี้ตัวกลางอื่นๆ เช่น ความโน้มถ่วง หรือสนามแม่เหล็ก ก็อาจนำมาใช้ในการสำรวจจากระยะไกลได้เช่นกัน
เราสามารถหาคุณลักษณะของวัตถุได้ จากลักษณะการสะท้อนหรือการแผ่พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า จากวัตถุนั้นๆนั้นคือวัตถุแต่ละชนิดจะมีลักษณะการสะท้อนแสงหรือการแผ่รังสีที่เฉพาะตัวและแตกต่างกันไป ถ้าวัตถุหรือสภาพแวดล้อมเป็นคนละประเภทกัน การสำรวจจากระยะไกลจึงเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการจำแนก และเข้าใจวัตถุ หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ จากลักษณะเฉพาะตัวในการสะท้อนแสงหรือแผ่รังสี
เครื่องมือที่ใช้วัดค่าพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่สะท้อนหรือแผ่ออกจากวัตถุ เรียกว่า เครื่องวัดจากระยะไกล (remote sensor) หรือ เครื่องวัด (sensor) ตัวอย่าง เช่น กล้องถ่ายรูป หรือ เครื่องกวาดภาพ (scanner) สำหรับยานพาหนะที่ใช้ติดตั้งเครื่องวัด เรียกว่า ยานสำรวจ (platform) ได้แก่ เครื่องบิน หรือ ดาวเทียม
สำหรับข้อมูลที่สำรวจจากระยะไกลนั้นจะผ่านกระบวนการวิเคราะห์แบบอัตโนมัตด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือ การแปลด้วยสายตา แล้วจึงนำไปประยุกต์ใช้ในด้านเกษตร การใช้ที่ดิน ป่าไม้ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา และสภาวะแวดล้อม ฯลฯe-mail: kru_aoy2502@hotmail.com